NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ÖĞRENCİ-ÜYE YÖNETMELİĞİ ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   ARAMA   genç-İMO ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA


genç-İMO Ana Sayfa

18 ŞUBAT 2019, PAZARTESİ   

 

ÖĞRENCİ-ÜYE YÖNETMELİĞİ

Güncellenme Zamanı: 22.01.2016 15:43:23

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TMMOB

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Öğrenci Üye Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek, bu süreçte Meslek Odalarını tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak ile Oda`nın üniversiteler ile yürüttüğü işbirliği çalışmalarına bu çerçevede de katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2 – (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) (1) Bu yönetmelik, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, Oda`ya "Öğrenci Üye" olarak kaydedilmelerinin esaslarını, Öğrenci Üyelerin hak ve sorumluluklarını, Oda ile ilişkilerini ve Oda çatısı altında örgütlenmelerinin kurallarını tanımlar kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu 39 ncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte,

a) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına; "Oda",

b) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şubesine; "Şube",

c) İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`na; "OYK",

d) İnşaat Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu`na; "ŞYK",

e) Ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere; "Öğrenci",

f) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan "Öğrenci"lerden Oda`ya kaydı yapılan öğrencilere; "Öğrenci Üye",

g) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.),

h) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

i) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

j) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

k) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları

Öğrenci Üyelik koşulları

Madde 5 - (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) (1) Oda`ya Öğrenci Üye olabilmek için, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde lisans öğrencisi olmak zorunludur.

Madde 6 - (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

Öğrenci üyelik kaydı için gerekli belgeler

Madde 7 - (1) Öğrenci Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler gereklidir;

a) Öğrenci üye adayı tarafından doldurulmuş öğrenci üyelik başvuru formu,

b) Aslı ibraz edilmek kaydıyla, nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Aslı ibraz edilmek kaydıyla, öğrenim görmekte olduğu üniversite tarafından düzenlenmiş, başvurunun yapıldığı öğrenim yılına ait öğrenci kimlik veya öğrenci belgesi fotokopisi,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Her akademik yıl için OYK tarafından belirlenen Öğrenci Üye kayıt ücretinin ödendiğini gösterir makbuz,

f) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) İMO üye aidatının %5`i tutarında olan Öğrenci Üye aidatının ödendiğini gösterir makbuz.

2

Öğrenci Üyelik kayıt işlemleri ve geçerlilik süresi

Madde 8 – (1) Öğrenci Üyelik kayıt işlemleri;

a) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Yönetmeliğin 5. maddesinde tanımlanan öğrencinin, 7. maddede belirtilen belgelerle Şube`ye başvurması halinde, "Öğrenci Üye" olarak Oda`ya ön kaydı yapılır Oda onayından sonra Öğrenci Üye Kimliği verilir. Şubeler yalnızca kendi etkinlik alanlarında yer alan üniversitelerdeki öğrencilerin "Öğrenci Üye" ön kayıt işlemlerini yaparlar.

b) Öğrenci üyenin üyelik kayıt bilgileri Oda veri tabanı içerisinde ayrı bir bölümde tutulur.

(2) Öğrenci üyelik geçerlilik süresi;

a) Öğrenci Üyelik süresi bir öğretim yılı ile kısıtlıdır.

b) Öğrenci Üyelik, her öğrenim yılı başlangıcında Öğrenci Üyenin bu Yönetmelik`in 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen evrakla birlikte başvurusu ile birer yıl geçerli kılınarak, Öğrenci Üye kimlik kartının vizelenmesiyle sürdürülür

c) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Öğrenci üye aidatı, İMO üye aidatının %5`i tutarında olup, Öğrenci Üye tarafından her öğrenim yılı başında kimlik vize işlemleri sırasında ödenir.

d) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

Öğrenci Üyeliğin son bulması

Madde 9 - (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) (1) Öğrenci Üyelik;

a) Öğrenci Üye`nin üyelikten istifa etmesi,

b) Herhangi bir nedenle öğrenciliğin sona ermesi.

c) Yönetmelik hükümlerine, Oda ve Birlik yönetmeliklerinde tariflenen mesleki davranış ilkelerine aykırı davranması halinde ŞYK veya Öğrenci Konseyi`nin talebi ve OYK kararı,

(01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) ile son bulur.

Öğrenci Üyenin hakları ve sorumlulukları

Madde 10 – (1) Öğrenci Üye,

a) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Oda etkinliklerinden (kurs, seminer, sempozyum, kongre, teknik gezi vb.) indirimli olarak yararlanır. İndirim oranı, yayınlarda %10`un, etkinliklerde %50 nin altında olmamak koşuluyla, Şube Öğrenci Kurulu tarafından önerilir ve ŞYK kararı ile belirlenir.

b) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Oda`nın sağladığı "staj yeri " olanaklarından öncelikli olarak yararlanır. ŞYK staj yeri bulma ve yönlendirme konusunda en az bir şube çalışanını görevlendirmekle yükümlüdür.

c) Üniversite Temsilcileri aracılığıyla ücretsiz olarak dağıtılan Şube Bülteni, Teknik Güç ve OYK tarafından belirlenen diğer ücretsiz yayınlardan yararlanır.

d) Kendi isteği veya Oda organlarından herhangi birinin talebi halinde, ŞYK kararı ile Şube Komisyonlarına, OYK kararı ile Oda Komisyonlarına "Öğrenci Üye" statüsü ile katılabilir.

e) Oda organlarına aday olamaz, Oda organı seçimlerinde oy kullanamaz.

f) Mühendislik hizmetleri konusunda üyelerin sahip olduğu yetkilere sahip olamaz.

(2) OYK ve ŞYK Öğrenci Üye ile Oda ve/veya Şube ilişkilerini yürütmek üzere birer yönetim kurulu üyesini görevlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Üye Örgütlülüğü Organları

Madde 11 - (1) Sınıf Temsilcisi,

a) Öğrenci Üye örgütlülüğünü sınıf bazında yürüten kişidir.

b) Sınıfındaki öğrencileri bu yönetmeliğin amaçları doğrultusunda organize eder, öğrenci örgütlenmesi ile ilişkisini sağlar ve Oda faaliyetlerinde yer almaları için gerekli çalışmayı yapar.

c) Sınıfındaki Şube`ye kayıtlı öğrenci üyelerce her akademik yılın başladığı ilk ay içerisinde seçilir.

d) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Görev süresi bir akademik yıldır; yeni sınıf temsilcisi belirlenene kadar görevi devam eder.

e) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) İnşaat Mühendisliği eğitimi aynı üniversitede ikinci öğretim olarak da veriliyorsa, ikinci öğretim için de yukarıdaki koşullar çerçevesinde sınıf temsilcileri seçilir.

f) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Şube Yönetim Kurulu hazırlık sınıfları ve 1. sınıflar için sınıf temsilcilerini seçime gerek olmaksızın atayabilir.

3

(2) Üniversite Temsilcisi,

a) Öğrenci Üye örgütlülüğünü üniversite bazında yürüten kişidir.

b) Sınıf Temsilcilerinin faaliyetlerini bu yönetmelik çerçevesinde organize eder.

c) Öğrenci Üye toplantılarını ve Sınıf Temsilcileri ile yapılacak toplantıları düzenler.

d) Öğrenim gördüğü üniversitenin öğrenci dernek ve toplulukları, öğretim üyeleri, inşaat mühendisliği bölümü yönetimi, mühendislik ve/veya inşaat fakültesi yönetimi ve üniversite yönetimi ile yönetmelik kapsamında iletişim kurmada yetkilidir.

e) Üniversitedeki Öğrenci Üyeler arasından her akademik yılın başladığı ilk ay içerisinde seçilir.

f) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli) Görev süresi bir akademik yıldır; yeni üniversite temsilcisi belirlenene kadar görevi devam eder.

g) Toplam iki akademik yıldan fazla görev yapamaz.

(3) Şube Öğrenci Kurulu,

a) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

b) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

c) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Şubenin etkinlik alanında birden fazla üniversitenin yer alması halinde bu üniversitelerin Üniversite Temsilcilerinden oluşur; Kurul kendi arasından bir sözcü seçer. Sözcü oturumları yönetir ve Kurulu temsile yetkilidir.

d) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Şubenin etkinlik alanında bir üniversite olması halinde üniversite ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Bu durumda üniversite temsilcisi kurul sözcülüğü görevini üstlenir.

e) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Şubenin etkinlik alanında iki üniversite olması halinde üniversite ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Bu durumda kurul sözcülüğü görevini üniversite temsilcilerinden kendi aralarında seçtikleri biri yürütür. Kendi aralarında seçim yapamamaları halinde Şube Yönetim Kurulu`nca belirlenir.

f) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Ayda bir kez toplanır. Yönetmeliklere, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Meclisi kararlarına uygun olmak şartı ile ve katılanların oy çokluğu ile kararlarını alır. Karar defterine işler. ŞYK görüşü ile birlikte kararları Öğrenci Konseyine iletilmek üzere Genel Sekreterliğe iletir.

g) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Düzenlediği etkinliklere ilişkin yazılı ve görsel dökümanlar ile öğrenci konseyi tarafından hazırlanan bültende yayınlanmasını istediği yazıları ŞYK görüşü ile birlikte Öğrenci Konseyine iletilmek üzere Genel Sekreterliğe iletir.

h) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Öğrenci Üyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü ŞYK toplantılarına, Sözcü`nün katılımını sağlayarak görüşlerini bildirir.

ı) Yönetmeliklere, Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Meclisi kararlarına uygun olmak şartı ile kararlar alır ve yürütür. Alınan kararları ŞYK` na ve Öğrenci Konseyi`ne bildirir.

i) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Kararlarının, Öğrenci Konseyi kararlarına aykırı olması halinde konu Şube Yönetim Kurulu`nca değerlendirilir. Bu değerlendirmede Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Öğrenci Konseyi kararları esas alınır.

j) İnşaat mühendisliği eğitimi ile ilgili konularda incelemeler yapar, sorunların çözümlenmesine dair hazırlanan raporları Öğrenci Meclisi`nin ve Öğrenci Konseyi`nin bilgisine sunar.

k) Üniversite Temsilcilerinin birbirleriyle ve bağlı bulundukları Şube ile ilişki ve işbirliğini sağlar.

l) Bulunduğu bölgedeki TMMOB`ne bağlı diğer öğrenci üye örgütleri ile iletişim kurar.

m) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) ŞYK`ndan, hazırlamış olduğu yazıların yayınlanması talebinde bulunabilir. Şube Öğrenci Kurulu yazılarına şube yayınlarında ŞYK kararı ile yer verilir. Şubeler öğrenci üye etkinliklerine ilişkin ayrı bir bülten çıkaramaz.

n) Sorumlu olduğu öğrenci üye faaliyetlerinin planlanması ile ilgili olarak bütçe hazırlar ve ŞYK`na onay için sunar.

o) Gerekli gördüğü konularda komisyon ve çalışma grupları kurmak ve çalışmalarını takip etmekle yükümlüdür.

(4) Öğrenci Meclisi;

a) ülke çapında yer alan Sınıf Temsilcileri, Üniversite Temsilcileri, Öğrenci Konseyi üyelerinden oluşur.

yılda bir defa, akademik yılın başlangıcı ile 31 Aralık tarihleri arasında toplanır. İnşaat Mühendisliği eğitimi aynı üniversitede ikinci öğretim olarak da veriliyorsa ve . Aynı sınıftan iki temsilci varsa Öğrenci Meclisine sınıf temsilcilerinden sadece biri katılır. Hangi temsilcinin Öğrenci Meclisinde yer alacağı Şube Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

b) Yılda bir defa, akademik yılın başlangıcı ile 28 Şubat tarihleri arasında toplanır.

4

c) İnşaat mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının tartışıldığı en geniş platformdur. Türkiye çapında yapılacak genel etkinliklerin tavsiye kararları Öğrenci Meclisi tarafından alınır, alınan kararlar yönetmeliklere aykırı olamaz.

d) Yıllık toplantılarında Öğrenci Konseyi seçimleri yapılır. Öğrenci Konseyi`ne aday olan kişiler adaylıklarını divana bildirir ve gizli oylama ile seçilir. Seçimler, İMO gözlemcisinin salonda bulunduğu saptandıktan sonra, Oda Yönetmeliklerine ilkesel uygunluk içinde yapılır. Seçim sonuçlarına itiraz olması halinde, seçimleri takiben bir hafta içerisinde OYK` na gerekçeleriyle birlikte yapılır.

(5) Öğrenci Konseyi;

a) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Öğrenci Meclisi yıllık toplantısında yapılan seçim sonucunda 5 asil, 5 yedek üyeden oluşan kuruldur. Öğrenci Konseyi`nin en az bir üyesinin kadın olması gerekledir. Seçimlerde kadın aday olmaması durumunda bu hüküm uygulanmaz. Seçim sonrası oluşan Öğrenci Konseyi, OYK`nun onayına sunulur.

b) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) OYK tarafından onaylanmasını izleyen bir ay içerisinde Oda Genel sekreterliği tarafından toplantıya çağrılır.

c) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) İlk toplantısında kendi arasından bir Başkan ve Sekreter Üye seçer. Başkan Konsey oturumlarını yönetir ve temsile yetkilidir. OYK, Öğrenci Üyeleri ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılarına, Başkan ya da sekreter üyenin katılımını talep edebilir.

d) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Sekreter Üye ise Konsey üyeleri arasındaki ilişkinin sağlıklı olarak sürdürülmesini sağlar, gündem oluşturur ve yazışmaları denetler.

e) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Öğrenci Meclisi kararları çerçevesinde yıllık çalışma programını hazırlayarak OYK`nun onayına sunar.

f) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

g) Şube Öğrenci Kurullarının çalışmalarını takip eder, değerlendirir, raporlar ve onaylar. Oda Yönetmeliklerine ve İMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine aykırı bulduğu Şube Öğrenci Kurulu kararlarını onaylamama hakkına sahiptir.

h) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Almış olduğu kararları, gerektiğinde bütçesiyle birlikte OYK` nun onayına sunar, onaylanmasını takiben kararın yürütücülüğünü üstlenir.

i) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

j) TMMOB`ne bağlı diğer Odalardaki Öğrenci Üye örgütleri ve yurtdışındaki inşaat mühendisliği öğrencileri örgütleri ile iletişim kurar.

k) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Yılda en az iki bülten çıkarır.

l) (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

m) Öğrenci Konseyi, Öğrenci Üyelik işlemlerinde kullanılan her türlü basılı evrağın hazırlanmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 12- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) 10 dan az öğrenci üyenin bulunduğu üniversitelerde sınıf ve üniversite temsilcisi seçimi yapılmaz. ŞYK önerisi ile OYK tarafından atama yapılır.

Madde 13- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile eklenmiştir.) Sınıf ve üniversite temsilciliği seçimlerine ilişkin usul ve esaslar Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içerisinde OYK tarafından hazırlanır.

Yürürlük

Madde 14 – (1)

Bu Yönetmelik 27.04.2007 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

İlk kez sınıf ve üniversite temsilcisi atamaları ve seçimleri (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmıştır.)

Geçici Madde 1 –

Sayfayı Yazdır