NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ MESLEKİ DENETİMİN NASIL YAPILACAĞI. 06.04.2010 ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

25 KASIM 2017, CUMARTESİ   

20

MESLEKİ DENETİMİN NASIL YAPILACAĞI. 06.04.2010

Tarih  : 06.04.2010
Sayı    : OB.01950

ŞUBE BAŞKANLIĞI`NA
(Genel Dağıtımlı)

Son dönemde Oda Başkanlığımıza gelen yazılı ya da sözlü şikâyetlerden bazı Şube ve temsilciliklerimizde Sicil Durum Belgesi düzenlenebilmesi için mesleki denetim ön şartının arandığı ve mesleki denetim uygulamalarının doğru bir zemine oturtulamadığı anlaşıldığından konuya ilişkin bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nin 57. maddesinin 9. fıkrasında "Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri gerekir. İdare her proje için, proje müelliflerinin, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin mevzuata aykırı uygulama sebebiyle, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığını belirlemek üzere, ilgili meslek odasınca elektronik ortamda ve maktu bir bedel karşılığında düzenlenen, işin adının da yazılı olduğu sicil durum belgesini ister. Haklarında kısıtlama bulunan meslek adamlarına ait projeler onaylanmaz, fenni mesuliyet üstlenilmesine izin verilemez, yapı ruhsatı düzenlenemez." denilmekte olup bu çerçevede Odamız tarafından üyelerimize Sicil Durum Belgesi düzenlenmektedir. 

4708 sayılı yapı Denetimi Hakkında Kanun`un 2. maddesinin 4. fıkrasında ise "Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek." hükmüne yer verilmek suretiyle Belediyelerin, proje müelliflerinin hazırladıkları projeler üzerindeki denetime ilişkin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Bazı Belediyeler, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca üstlendikleri projelerin denetimine ilişkin yükümlülüklerini teknik kadro yetersizliği nedeniyle yerine getirememektedir. Bu durumda olan Belediyelerin bazıları kendi bölgelerindeki Meslek Odalarından hizmet talep etmekte ve ilgili Meslek Odası birimleri ile protokol imzalamaktadırlar. Bu protokol kapsamında verilen denetim hizmeti karşılığında da projenin özelliğine göre Meslek Odasının belirlediği cetvele göre nispi ücret alınmaktadır. Ayrıca, yapı sahibinin ya da proje müellifinin talebi üzerine de Meslek Odaları, kapsamlı denetim hizmeti vermekte ve karşılığında da nispi ücret alabilmektedir.

Bu iki durumda da Meslek Odalarınca kapsamlı denetim hizmetinin verilebileceği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı  Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün 13.04.2006 tarih ve 1493 sayılı Genelgesinde de belirtilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında;

Mesleki denetim hizmetinin ancak proje müellifi veya mal sahibinin talebi halinde ya da ilgili belediye ile protokol yapılması halinde verilebileceği,

Üyenin mesleki denetim yapılmaksızın Sicil Durum Belgesi talep etmesi halinde mesleki kısıtlılığı bulunmuyor ise başkaca bir koşul aranmaksızın Sicil Durum Belgesi düzenlenmesi gerektiği hususlarını anımsatır,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla,

Gülsüm SÖNMEZ
Genel Sekreter Yardımcısı

 

Dağıtım : İMO Şube Başkanlıkları

 

 

Dosyalar

Mesleki Denetimin Nasıl Yapılacağı (29 KB) (16.11.2011 10:47:00)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Sayfayı Yazdır