2 . Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı


Yayın Bilgisi : 10 Mart 1993

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 10.03.1993

Basım Yeri :

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Implıcatıons For Desıng Of The Spatial Nature Of Seısmıc Actıon Sismik Hareketin Değişkenliğinin Tasarıma Yansıması - (Horea SANDI)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Depremlerden Hasar Görmüş Betonarme Yapıların Hasarı İle İlgili Çalışmalar Ve İlkeleri Investıgatıons And Prıncıples Concernıng Buıldıng Damages Due To - (EARTHQUAKES Halit DEMİR)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Deprem Perdeleri İle Güçlendirilmiş Yapılar Ve Temelleri Structures Strengthened By Shear Walls And Theır Foundatıons - (Faruk KARADOĞAN, Remzi ÜLKER, Hasan BODUROĞLU ve Ercan YÜKSEL) Sayfa : 1 - 8
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * On The Nonlınear Behavıour Of Reınforced Concrete Frame Elements Under Seısmıc Excıtatıons Betonarme Çerçevelerin Sismik Zorlanmalar Altında Lineer Olmayan Davranışları Hakkında - (Elena VASSEVA ve Ludmil TZENOV) Sayfa : 9 - 19
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Study The Propertıes Of Reınforced Concrete Columns Wıth Central Reınforcement Ortadan Donatılı Betonarme Kolonların Özelliklerinin İncelenmesi - (Yasuo TANAKA, Younggon RO ve Tetsuya TOYOTA) Sayfa : 20 - 29
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Asymmetrıc Multıstory Structures Subject To Seısmıc Loads Contrıbutıon To The Evaluatıon Of Torsıonal Forces Sismik Kuvvetlere Maruz Simetrik Olmayan Çok Katlı Yapılar - Burulma Kuvvetlerinin Belirlenmesine Bir Katkı - (A. S. SCARLAT) Sayfa : 30 - 49
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Valıdatıons Studıes On The Eerc (Brıstol) Shakıng Table Brıstol Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi Sarsma Tablasının Doğrulanması - (A. BLAKEBOROUGH, R. T. SEVERN ve C. A. TAYLOR) Sayfa : 50 - 60
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Shakıng Table Tests Of Fıve Reduced Scale Models Of A Four - Storey Brıck Masonry Buıldıng Dört Katlı Tuğla Yığma Bir Binanın Beş Ölçmekte Küçültülmüş Modellerinde Sarsma Tablası Deneyleri - (Dimitar JURUKOVSKI, Roberto ALLESSI, Ljubomir TSHKOV, Franco ZARRI, Nihail PETKOVSKI ve Pier Paolo DIATALLEVI) Sayfa : 61 - 70
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Seısmıc Instrumentatıon On Structures Some Experıence And Relared Problems Yapılarda Sismik Ölçümler, Bazı Gözlemler Ve İlgili Sorunlar - (Vladimir MIHAILOV) Sayfa : 71 - 82
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Deprem Yönetmeliklerinde Zemin-Yapı Etkileşimi Soıl-Structure Interactıon In Earthquake Resıstant Regulatıons - (Kadir GÜLER) Sayfa : 83 - 89
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Testıng Of Plaın And Fıber Concrete Cantılever Beams Under Varıous Dynamıc Testıng Condıtıons * Sade Ve Fiberli Beton Kirişlerde Değişik Dinamik Koşullarda Deneyler - (Lidija KRSTEVSKA, Ljubomir TASHKOV ve Dimitar JURUKOVSKI) Sayfa : 90 - 100
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Depremden Hasar Gören Yapıların Onarımında Polimer Kullanımı Use Of Polymer In Repoır Of Earthquake Damaged Buıldıngs - (Hulusi ÖZKUL ve Adnan ÇOLAK) Sayfa : 101 - 108
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Varolan Yapıların Güvenilirliğinin Tahmin Edilmesiyle İlgili Yaklaşımlar Üzerine Bir İrdeleme A Study On The Approaches Related Wıth The Relıabılıty Of Exıstıngı Structures - (May GÜNDÜZ) Sayfa : 109 - 117
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * A Ratıonalızatıon Of Earthquake Engıneerıng Structuralıstıc, 118 Probabılıstıc And Bayesıan Deprem Mühendisliğinde Rasyonellik, Yapısal, İstatistiksel Ve Bayesıen Yaklaşım - (Ricardo T. DUARTE) Sayfa : 118 - 128
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * A Research Programme For Eurocode 8 - Constructıon In Seısmıc Numaralı Avrupa Yönetmenliği - Sismik Bölgelerde İnşaat Üzerine Bir Araştırma - (R. T. SEVERN) Sayfa : 129 - 135
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Geleneksel Yapılar - Yönetmelik Yapıları Comparısıon Of Tradıtıonal Buıldıng Methods Wıth Contemporary Rules - (Dürrin SÜER) Sayfa : 136 - 140
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Afetzede Köyü A Vıllage For The People Who Lıve Over Earthquake - Damaged Areas - (Yeşim K. ORBAY) Sayfa : 141 - 145
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Comparatıve Study Of Earthquake Losses In Romanıa And Turkey Romanya Ve Türkiye'de Deprem Kayıplarının Karşılaştırılması - (Emil-Sever GEORGESCU, Rifat YARAR, Octav POPESCU) Sayfa : 146 - 155
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Reasons For Damages And Destructıons Caused By Recent Earthquakes Affectıng Bulgarıan Terrıtory Bulgaristan'ı Etkileyen Son Depremlerde Hasar Ve Yıkımın Nedenleri - (Dimhre NENOV) Sayfa : 156 - 165
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Recent Developments In Earthquake Resıstant Desıgn Of Nuclear Power Plants Nükleer Santralların Depreme Dayanıklı Tasarımlarında Yeni Gelişmeler - (Aybars GÜRPINAR) Sayfa : 166 - 177
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Baraj-Rezervuar Sistemlerinin Lineer Teoriye Göre Dinamik Analizi Dynamıc Analysıs Of Dam-Reservoır Systems Wıth Lınear Theory - (Yusuf CALAYIR, Alemdar BAYRAKTAR ve A. Aydın DUMANOĞLU) Sayfa : 178 - 187
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Seısmıc Isolatıon Measure For Oıl Storage Tanks Akaryakıt Depolama Tanklarında Sismik Yalıtım Önlemi - (Lee Lİ ve Eser DURUKAL) Sayfa : 188 - 197
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Ayasofya'nın Deprem Davranışı Earthquake Response Of Ayasofya - (Mustafa ERDİK ve Eser DURUKAL) Sayfa : 198 - 207
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Methodology, Methods And Technıques For Repaır And Strengthenıng Of Hıstorıcal Monuments And Old Urban Nucleı In Seısmıc Actıve Regıons Tarihi Yapıların Tamir Ve Sağlamlaştırılması - (Predrag GAVRILOVIC) Sayfa : 208 - 221
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Concept Of Experımental Determınatıon Of Bearıng And Deformabılıty Capacıty Of Structural Walls Of Hıstorıc Monuments Tarihsel Yapılarda Taşıyıcı Duvarların Taşıma Ve Deformasyon Kapasitelerinin Deneysel Olarak Bulunması İlkesi - (Zivko BOZINOVSKI ve Miodrag VELKOV)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Konya Hafif Raylı Ulaşım Sisteminden Kaynaklanacak Titreşimlerin Tarihi Yapılardaki Etkileri The Effect Of Vıbratıons Caused By Konya Urban Traın System On Historı-Cal Structures - (Ö. YÜZÜGÜLLÜ, M. ERDİK, E. UÇKAN ve H. KEYPOUR) Sayfa : 233 - 243
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 1894 Depremi Ve İstanbul'un Tarihi Yapılarındaki Hasar Üzerine Bir Örnekleme Çalışması :Kapalıçarşı The 1894 Earthquake And A Study On Damage In The Hıstorıcal Buıldıngs Of Istanbul : Covered Bazaar - (Afife BATUR ve Gülsün TANYELİ) Sayfa : 244 - 252
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 1894 Depremi Ve İstanbul'un Tarihi Yapılarındaki Hasar Üzerine Bir Örnekleme Çalışması: Ayasofya The 1894 Earthquake And A Study On Damage In The Hıstorıcal Buıldıngs Of Istanbul: St. Sophıa - (Afife BATUR ve Gülsün TANYELİ) Sayfa : 253 - 258
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan Baseni, Çevresinin Tektoniği Ve 13 Mart 1992 Depremi Tectonıcs Of The Erzincan Basın And Its Vıcınıty, And 13 March 1992 - (Aykut BARKA) Sayfa : 259 - 270
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan Çevresinin Jeolojisi Ve Tektonik Evrimi Geology And Tectonıc Evolutıon Of Erzincan Annd Surroundıngs - (Okan TÜYSÜZ) Sayfa : 271 - 280
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan Şehri Dolayının Mühendislik Jeolojisi Özelikleri General Engıneerıng Geologıcal Propertıes Of Erzincan Cıty Vıcınıty - (Turgut ÖZTAŞ) Sayfa : 281 - 291
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 13 Mart 1992 Erzincan Depremi: Fa Yanma Mekanizması Ve Depremin Yeri Üzerine Bir Tartışma The Erzincan Earthquake Of March 13, 1992: A Dıscussıon On The Mechanısm And The Locatıon Of The Maınshock - (Haluk EYİDOĞAN) Sayfa : 292 - 299
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 13 Mart 1992 Erzincan Depremi Ve Artçı Sarsıntıları 13 March 1992 Erzincan Earthquake And Aftershocks - (Cemil GÜRBÜZ, Ali PINAR, Şerif BARIŞ ve Ahmet Mete IŞIKARA) Sayfa : 300 - 309
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 13 Mart 1992 Erzincan Depremi Ve Sonuçları 13 March 1992 Erzincan Earthquake And Its Results - (Cengiz KURTULUŞ) Sayfa : 310 - 318
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan Yöresinin Depremselliğinin Yeraltı Koşullarına Göre Araştırılması Ve Mart -1992 Depremlerinin Değerlendirilmesi Seısmıcıty Assesment Of The Erzincan Provınce Accordıng To The Under Ground Condıtıons And The Examınatıon Of March - 1992 Earthquak - (Ertuğrul ADA ve Nuran ERGİN)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Sıte Response Effects Observed Durıng The 1989 Loma Prıeta Calıfornıa And 1992 Erzincan, Turkey Earthquakes Annd Code Imlıcatıons 1989 Loma Prieta, Kaliforniya Ve 1992 Erzincan, Türkiye Depremlerinde Gözlenen Yerel Şartların Etkisi Ve Yönetmelik Uygulam - (Mehmet ÇELEBİ) Sayfa : 334 - 354
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan Kentinde Yerel Zemin Koşulları Local Soıl Condıtıons In Erzincan - (Ayfer ERKEN, Atilla ANSAL, Hüseyin YILDIRIM ve Remzi ÜLKER) Sayfa : 355 - 362
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan Depreminde Zemin Büyütmesi Soıl Amplıfıcatıon Durıng Erzincan Earthquake - (Ayşen LAV ve Atilla ANSAL) Sayfa : 363 - 371
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan'da Dinamik Zemin Özelliklerinin Kuyu İçin Sismik Yöntemler İle Belirlenmesi Determınatıon Of Dynamıc Soıl Propertıes In Erzincan By In - Hole Seısmıc Measurements - (Recep İYİSAN ve Atilla ANSAL) Sayfa : 372 - 379
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 13 Mart 1992 Erzincan Depreminde Yol Hasarları Hıghway Damages Durıng March 13, 1992 Erzincan Earthquake - (Mevlüt ÇETİNKAYA) Sayfa : 380 - 394
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 1992 Erzincan Depreminden Alınması Gereken Dersler Lessons To Be Learned From Erzincan 1992 Earthquake - (Uğur ERSOY) Sayfa : 395 - 403
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 13 Mart 1992 Erzincan Kentinde Meydana Gelen Hasarın Mahallelere Gore İrdelenmesi The Damage Dıstrıbutıon Durıng March 13,1992 Erzincan Earthquake - (Betül Sayın ŞENGEZER) Sayfa : 404 - 415
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Structural Fıeld Studıes After The Erzincan Turkey Earthquake Of 13th March 1992 13 Mart 1992 Erzincan Depreminden Sanra Yerinde Yapısal İncelemeler - (Edmund BOOTH) Sayfa : 416 - 425
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Fındıngs Of The Uk Investıgatıon Of The 1992 Erzincan Earthquake İngiliz İncelemelerinden 1992 Erzincan Depremine Ait Bulgular - (MARTİN S. Williams) Sayfa : 426 - 436
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * A Prelımınary Report On The Erzincan Earthquake, March 13,1992 13 Mart 1992 Erzincan Depremine İlişkin Bir Ön Çalışma - (R. YARAR, J. EISENBERG ve F. KARADOĞAN) Sayfa : 437 - 451
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan Deprem Bölgesinde Yapılan İncelemelerden İzlenimler Ve Düşünceler Impressıons From Investıgatıons On Erzincan Eq Site And Thoughst Concernıng Damages - (Halit DEMİR) Sayfa : 452 - 463
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * 13 Mart 1992 Erzincan Depreminde Denetim Tasarım Ve Yapım Hataları Nedeni İle Oluşan Hasarlar The Damages Of The 13 March 1992 Erzincan Earthquake On Buıldıngs Due To Faulty Desıng, Constbuctıon And Control - (Fikret Seden OKUTUCU) Sayfa : 464 - 468
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliklerin Belirlenmesi Evolutıon Of Seısmıc Capacıty Of Exıstıng Reınforced Concrete Buıldıgs - (Erkan ÖZER, Sumru PALA, Mustafa KARADAŞ, Konuralp GİRGİN ve Engin ORAKDÖĞEN) Sayfa : 469 - 480
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Kolon -Kiriş Birleşim Bölgelerinin Yapı Davranışına Etkileri - 1 Effect Of Beam - Column Joınts On The Overall Structural Behavıor - (Faruk KARDOĞAN ve Ercan YÜKSEL) Sayfa : 481 - 490
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  * Erzincan'daki Bir Betonarme Binanın Deprem Davranışının İncelenmesi Iınvestıgatıon Of Earthquake Behavıour Of A Reınforced Concrete Buıldıng In Erzincan - (Zekai CELEP ve Zeki ÖZCAN) Sayfa : 491 - 498
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
1 2
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası